Bedrijfsruimten

De NV Zeedijk verhuurt bedrijfsruimtes aan (startende) ondernemers. Door middel van branchering proberen wij een diversiteit te creëren in het aanbod van winkels en horeca. Dat kan betekenen dat ondernemers uit bepaalde branches worden geweerd, terwijl anderen juist worden gestimuleerd zich te vestigen. Voor startende ondernemers is het vaak lastig om in het begin de volledige huur te betalen. Als wij geloven in een idee, dan investeren wij in sommige concepten mee, met name als het initiatief meerwaarde voor het gebied heeft. Dit houdt in dat wij in overleg met de ondernemer kijken hoe wij dit vanuit onze positie het beste kunnen doen.

NV Zeedijk werkt in 2017 samen met partners aan een gezamenlijke visie op branchering in de binnenstad. Tot dat moment dient het Brancheringsplan 2017 als transparante leidraad voor de afwegingen die NV Zeedijk maakt. NV Zeedijk zal voor on- en minder gewenste functies geen nieuwe huurovereenkomsten aangaan en niet meewerken aan een indeplaatsstelling indien er geen daadwerkelijke bedrijfsoverdracht is.

Ons Brancheringsplan 2017 is hier te downloaden.

Wij hanteren daarnaast een selectiebeleid. Geïnteresseerden kunnen hun ondernemingsplan en hun wensen bij ons indienen via bedrijven@nvzeedijk.nl. Op basis van het plan bepalen wij of het idee past binnen ons beleid. Als er passende ruimte beschikbaar komt, nodigen we de geselecteerde ondernemers uit voor een kennismakingsgesprek. Wij werken niet met een wachtlijst, maar bekijken per vrijkomende bedrijfsruimte wat wenselijk is voor die plek.

Per direct te huur: bedrijfsruimte Oude Hoogstraat 29a

Horecavergunning: restaurant

Inleiding

Er zijn veel geïnteresseerden in horecaruimtes in de binnenstad van Amsterdam. NV Zeedijk zal uit de vele reacties op deze ruimte de beste (kandidaat) huurder selecteren, op basis van de door de kandidaat aangeleverde informatie en de doelstellingen en het verhuurbeleid van NV Zeedijk (zie https://nvzeedijk.nl/verhuur/bedrijfsruimte/ en  https://nvzeedijk.nl/wp-content/uploads/2017/07/Brancheringsplan-NV-Zeedijk-2017.pdf ). Voor deze locatie zoeken we naar het meest ‘vernieuwende’ concept voor de buurt. Als u in aanmerking wil komen voor huur zal u de nodige informatie moeten aanleveren, hieronder staat beschreven wat dit inhoudt. NV Zeedijk kan alleen corresponderen in het Nederlands.

Om uw verzoek in behandeling te kunnen nemen wil NV Zeedijk weten (i) wie de kandidaat-huurder is en (ii) wat zijn/haar plan is met het bedrijf. Ook wil NV Zeedijk (iii) de herkomst van de financiële middelen van de kandidaat-huurder weten en (iv) de financiële gegoedheid van de kandidaat-huurder. Voor de door u aangedragen kandidaat-huurder geldt namelijk dat ook hij/zij moet voldoen aan de voorwaarden en regels die NV Zeedijk stelt aan kandidaat-huurders die zij op grond van haar eigen beleid selecteert.

In dit formulier wordt uitgelegd welke informatie NV Zeedijk in ieder geval nodig heeft voor de beoordeling van het verzoek tot huur van de genoemde ruimte. NV Zeedijk behoudt zich het recht voor om gedurende de beoordelingsprocedure van een concreet verzoek om aanvullende informatie op te vragen om de beoordeling van het verzoek te kunnen afronden.

In voorkomende gevallen kan de gemeente Amsterdam verlangen dat de kandidaat-huurder wordt onderworpen aan een integriteitsscreening in het kader van de Wet Bibob. Dit zal de gemeente doen indien er bijvoorbeeld voor de bedrijfsexploitatie een exploitatievergunning vereist is. Voor de integriteitsscreening zal de gemeente Amsterdam vragen om informatie over de kandidaat-huurder. Het is de eigen verantwoordelijk om de gevraagde informatie (volledig en tijdig) de gemeente aan te leveren. De toets die de gemeente doet is een afzonderlijke toets. Alleen en voor zover de kandidaat-huurder als huurder is goedgekeurd door NV Zeedijk en de gemeente geen bezwaren heeft tegen de kandidaat-huurder, kan de NV Zeedijk beslissen medewerking te verlenen aan het verzoek huur.

 De aan te leveren informatie

De volgende informatie, voor zover die beschikbaar is of daar sprake van is, dient in ieder geval aangeleverd te worden aan NV Zeedijk. Indien sprake is van twee of meer kandidaat-huurders dan dient van iedere persoon de gevraagde informatie aangeleverd te worden.

(i) Wie is de kandidaat-huurder?

 De volledige voor- en achternaam, geboortedatum, woonadres, telefoonnummer en e-mailadres van de kandidaat-huurder.

 Op moment van uitnodiging dient de kandidaat huurder een geldig identiteitsbewijs te kunnen tonen aan NV Zeedijk. Een rijbewijs is hierbij geen geldig identiteitsbewijs.

 Kopie van recent aan kandidaat-huurder geadresseerde en ontvangen post, waaruit het gebruik van het woonadres blijkt.

 Kopie van de curriculum vitae van de kandidaat-huurder.

 De ondernemingsvorm (bijv. eenmanszaak, VOF, BV etc.) waarmee het bedrijf wordt geëxploiteerd. Graag opgave van (statutaire) naam en vestigingsplaats, handelsnaam, KVK-nummer, BTW nummer, telefoonnummer en e-mailadres.

 Kopie van het uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel (niet meer dan 1 (een) maand oud).

 Kopie van het aandeelhoudersregister indien sprake is van twee of meer aandeelhouders of certificaathouders. Van iedere aandeelhouder of certificaathouder een opgave van zijn/haar voor- en achternaam, woonadres, telefoonnummer en e-mailadres. Indien de aandeelhouder of certificaathouder geen natuurlijk persoon is, dan dient er teruggegaan te worden totdat er een natuurlijke persoon aan te wijzen is. Van deze natuurlijke persoon dient woonadres, telefoonnummer en e-mailadres te worden verstrekt. Bij kennismaking wordt een geldig identiteitsbewijs getoond.

 Verklaring van kandidaat-huurder dat hem/haar de afgelopen 5 (vijf) jaar geen vergunning is geweigerd op grond van het bepaalde in de Wet Bibob.

 NV Zeedijk kan verzoeken om een Verklaring van Goed Gedrag te overhandigen.

 Verklaring van kandidaat-huurder dat hij/zij, direct of indirect, in de afgelopen 5 (vijf) jaar niet betrokken is (geweest) bij een faillissement en/of niet aan hem/haar surseance van betaling is verleend.

(ii) Wat is het plan van de kandidaat-huurder met het bedrijf?

 Het bedrijfsplan, waarin ten minste moet worden toegelicht de omvang van de investeringen die voor de verkrijging van het bedrijf en eventueel de inrichting van het gehuurde moeten worden verricht, en een meerjarig exploitatiebegroting.

 Een duidelijke uitleg over de gekozen doelgroep en waarom men daarvoor kiest.

 Overzicht van de maandelijks te verwachten inkomsten en lasten.

 Wie zal de feitelijke leidinggevende(n) zijn van het bedrijf dat in het gehuurde wordt voortgezet?

 Wie zal het dagelijks toezicht houden op het bedrijf dat in het gehuurde wordt voortgezet?

 Een kopie van de curriculum vitae van de hoofdrolspelers (daaronder in ieder geval begrepen de feitelijke leidinggevende(n) en de dagelijkse toezichthouders) van het bedrijf.

 Omschrijving toekomstverwachting en specifieke omschrijving van de core business van de onderneming.

 Standaardopeningstijden per weekdag

(iii) De herkomst van de financiële middelen

 Bewijsstukken van de herkomst van het eigen vermogen.

(iv) De financiële gegoedheid van de kandidaat-huurder

 Overzicht van ondernemingen waar de kandidaat-huurder direct of indirect als bestuurder en/of aandeelhouder betrokken is geweest.

 Indien de kandidaat-huurder eerder andere ondernemingen heeft gedreven, de 2 (twee) meest recente jaarrekeningen van de onderneming(en).

(v) Aard en herkomst van de financiering

 Indien er sprake is van een financiële instelling: Naam van de instelling waar de financiering is afgesloten, gegevens contactpersoon van deze financiële instelling en een financieringsovereenkomst.

 Indien er sprake is van een niet-financiële instelling: Naam van de rechtspersoon, bestuurder(s) (natuurlijke persoon) van de rechtspersoon, aandeelhouder (s) (natuurlijk persoon), adres rechtspersoon, gegevens contactpersoon, telefoonnummer, financieringsovereenkomst.

 Indien er sprake is van een financiering door een natuurlijk persoon: Voornaam, achternaam, geboortedatum en plaats, adres gegevens, telefoonnummer en financieringsovereenkomst.

Alle informatie zal door NV Zeedijk vertrouwelijk behandeld worden.

Voor deze huurruimte wordt geen overnamebedrag gerekend.

Alleen als u alle informatie volledig kan aanleveren, kunnen we uw aanvraag meenemen in de selectie-procedure. Mocht u vragen hebben, mail dan naar info@nvzeedijk.nl.

Acquisitie naar aanleiding van het bovenstaande wordt niet op prijs gesteld.

Brancheringsplan 2017

NV Zeedijk zet zich in voor het woon- en werkklimaat in de historische binnenstad van Amsterdam. Dit doet zij al sinds 1985 door intensief beheer van het vastgoed. Met tachtig bedrijfsruimten maakt NV Zeedijk daadwerkelijk een verschil. Als eigenaar mag NV Zeedijk namelijk kiezen. Voor de plint zoekt zij huurders die wat toevoegen. Meerwaarde is soms belangrijker dan marktwaarde. Het gaat uiteindelijk om een evenwichtige branchering die bijdraagt aan een betere binnenstad.

Wat wil NV Zeedijk?
1. Een balans tussen bewoners- en bezoekersgerichte functies.
2. Een gevarieerd aanbod.
3. Ondernemers die elkaar versterken.
4. Kwalitatieve, kleinschalige bedrijven.
5. Foute en onduidelijke geldstromen tegengaan.

Welke functies dragen daaraan bij?
1. Ondernemers die aantoonbaar een aanbod hebben voor de bewoners van het gebied.
2. Kwalitatieve winkels in mode en muziek, met name in het middendeel van de Zeedijk.
3. Vernieuwende concepten die Chinatown versterken, met name in het zuidelijke deel van de Zeedijk en de Geldersekade.
4. Bijzondere horeca die Amsterdammers trekt, met name op de kop van de Zeedijk.

Welke functies mogen minder worden vertegenwoordigd?
1. Bedrijven die zich geheel of hoofdzakelijk op toeristen richten, ongeacht het kwaliteitsniveau.
2. Mengformules en food retail, in het bijzonder ijs- en wafelwinkels en afhaal- en bezorgdiensten.
3. Kwalitatief laagwaardige functies als minisupermarkten, souvenirwinkels, belwinkels, head- of growshops of smartshops.
4. Ondernemingen die op zichzelf staan en niet bijdragen aan relevante passantenstromen waarvan andere bedrijven kunnen profiteren.