Organisatie

De NV Zeedijk heeft volgens haar statuten als hoofddoel het economisch herstel van de Zeedijk, met in het bijzonder verbetering van de woon- en werksituatie in het gebied en elders in de binnenstad van Amsterdam. Ze kan in dit kader registergoederen aankopen, beheren, exploiteren en vervreemden. De aandeelhouders zijn Rabobank DRB Holding BV (6,2%); Stichting Ymere (2,8%) en de Gemeente Amsterdam (91%).
De Raad van Commissarissen vergadert elk kwartaal met de directeur van de NV Zeedijk. De Commissarissen komen uit het bankwezen en uit kringen van gemeentelijke politiek en ambtenarij. Statutair is vastgelegd dat de gemeente één commissaris levert. Vanwege het speciale karakter en de speciale opdracht van het functioneren van de NV Zeedijk wil de gemeente toch vanuit eigen kring een commissaris blijven inzetten. Volgens het door de Raad van Commissarissen vastgestelde profiel hebben de commissarissen als taken:
  • Het bevorderen van de missie en visie van de NV Zeedijk door het leggen van verbindingen met instanties,
    belangenorganisaties en andere belanghebbenden.
  • Het houden van toezicht op de uitvoering van het beleid door de directie NV Zeedijk.
  • Advies geven aan de directie.

De NV Zeedijk heeft een kleine uitvoerende organisatie met naast de directeur een staf van medewerkers. Er is de laatste jaren flink geïnvesteerd in verdere professionalisering van de organisatie. Het gaat om een organisatie waarin vanwege de beperkte omvang veel gewerkt wordt met parttimers en externen. Hierdoor is de organisatie minder kwetsbaar en kan er op meer terreinen personeel worden ingezet.

De directeur houdt zich bezig met concipiëren, uitdragen en uitvoeren van de missie en visie van NV Zeedijk. Zij rapporteert aan de aandeelhouders en Raad van Commissarissen, stuurt het kantoorpersoneel aan en onderhoudt externe contacten op alle niveaus: de straat, ambtelijk – landelijk – bestuur en politiek. De vaste full- en parttime- medewerkers zijn breed inzetbaar. Zij houden zich bezig met verhuur van woningen en bedrijven, financiële boekhouding, communicatie, projectbeheer, onderhoud en coördinatie van renovatie- en bouwprojecten. Extern wordt er ingehuurd voor ontwikkeling van bouwprojecten, onderhoud en juridische expertise.
Bij de taakuitvoering is het van groot belang dat medewerkers ogen en oren open houden voor signalen vanuit het gebied. Het gaat dan niet alleen om een kapotte verwarmingsketel, maar ook om signalen waarbij er sprake is van activiteit of invloed vanuit het criminele circuit.